Wsparcie

Wyznanie i bezwyznaniowość

W województwie pomorskim działa ponad 30 kościołów i związków wyznaniowych. Jednak w naszej społeczności jest też wiele osób bez­wyznaniowych – nieidentyfikujących się z żadną z religii, jak ateiści, agnostycy, świeccy humaniści.Konstytucja gwarantuje każdemu czło­wiekowi wolność sumienia i wyznania. Realizacja tego prawa wymaga od nas wszystkich przyjęcia postawy szacunku i tworzenia przestrzeni przyjaznej dla każdego, niezależnie od jego wyznania lub bezwyzna­niowości.

Dyskryminacja z powodu wyznania bywa powiązana z dyskryminacją ze względu na narodowość lub/i przynależność etniczną. Często mylnie, bo nie ma takiego narodu ani takiej grupy etnicznej, w której wszyscy wyznawaliby tę samą religię, a w każdym narodzie i w każdej grupie etnicznej są osoby niewierzące.

Osoba doświadcza dyskryminacji ze względu na swoje wyznanie lub bezwyznaniowość, gdy jedynie z powodu swojego wyznania lub bez­wyznaniowości jest traktowana gorzej niż inne osoby w podobnej sytu­acji, np.:

  • bez istotnej przyczyny pracodawca odmawia jej dnia wolnego w dniu ważnego w jej wyznaniu święta
  • obowiązujący przepis, kryterium lub praktyka stawiają ją w gor­szej sytuacji w porównaniu z innymi osobami, np. wymaganie w miejscu pracy lub nauki ubioru niezgodnego z wymogami da­nego wyznania
  • traktowanie przez drugą osobę narusza jej godność, upokarza ją, ośmiesza lub stwarza wrogą atmosferę, np. poprzez powtarzanie „żartów” i określeń bazujących na krzywdzących stereotypach do­tyczących wyznawców danej religii lub osób bezwyznaniowych, jak np.: „wszyscy muzułmanie to terroryści”
  • jest zmuszona do uczestnictwa w praktykach religijnych wbrew swojej woli, np. dziecko niewierzące lub będące buddystą jest zmuszone do udziału w lekcjach religii katolickiej lub wspólnych modlitwach w szkole, bo odbywają się w trakcie zajęć lekcyjnych.