Wsparcie

Sytuacja ekonomiczna

Kiedy myślimy o sytuacji społeczno-ekonomicznej jako przyczynie nierówności, nie traktujemy jej jak innych przesłanek dyskryminacji. Sytuacja społeczno-ekonomiczna nie jest niezmienną częścią naszej tożsamości, na którą nie mamy wpływu. Jej zmiana często zależy od naszego wysiłku. Jednocześnie w społeczeństwach z dużymi nierów­nościami tzw. „pochodzenie społeczne” czy „klasa” są źródłem po­działów społecznych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych w wytycznych w sprawie skraj­nego ubóstwa i praw człowieka wskazuje, że „mimo iż osób żyjących w skrajnym ubóstwie nie można potraktować po prostu jako jednej z grup umieszczonych na liście grup szczególnie narażonych, należy pamiętać, że dyskryminacja i wykluczenie należą do najczęstszych przyczyn i skutków biedy.

Ubóstwo definiuje się nie tylko jako chwilowy lub długotrwały brak do­stępu do dochodu, który pozwala na cieszenie się adekwatnym stan­dardem życia, ale również jako brak dostępu do innych dóbr jak usługi publiczne, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, edukacja, rynek pra­cy czy schronienie. Zatem ubóstwo ogranicza korzystanie z praw oby­watelskich, społecznych czy politycznych.

Wystarczy urodzić się w ubogim kraju czy regionie, aby doświadczać dyskryminacji wielokrotnej: ze względu na pochodzenie i sytuację społeczno-ekonomiczną.

Osoby żyjące w ubóstwie często doznają krzywd i doświadczają dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, język bądź też ze względu na inne czynniki. Kobiety często napotykają na większe trudności niż mężczyźni przy ubieganiu się o określone dochody, dobra czy usługi są też szczególnie narażone na skrajne ubóstwo, podobnie jak inne grupy, takie jak dzieci, oso­by starsze, osoby z niepełnosprawnością, imigranci, uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl, przesiedleńcy, mniejszości, osoby z HIV/AIDS oraz ludy tubylcze.”

Ubóstwo może stanowić zarówno przyczynę jak i konsekwencje na­ruszeń praw człowieka. Dlatego działania na rzecz zmniejszenia ubó­stwa, bezdomności, czy bezrobocia nie powinny skupiać się jedynie